Vauraus Suomi Oyj
(2440326-9)

 

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Vauraus Suomi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 8.4. klo 13.00 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Urho Kekkosen katu 7 B, 00100 Helsinki.
Vauraus Suomi Oyj suhtautuu koronavirustilanteeseen vakavasti ja yhtiö kehottaa painokkaasti osakkeenomistajiaan välttämään fyysistä osallistumista yhtiökokoukseen. Tarkoituksena on, että kokouspaikalla olisi paikalla ainoastaan kokouksen avaaja, kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Yhtiökokous järjestetään Suomen viranomaisten koronaviruspandemiaan liittyviä ohjeita sekä rajoituksia noudattaen.
Yhtiö tarjoaa mahdollisuuden seurata yhtiökokousta etäyhteyden välityksellä, mutta etäyhteyden välityksellä ei voi käyttää kysely-, äänestys- tai puheoikeutta. Etäyhteyden välityksellä kokousta seuraavien osakkeenomistajien ei katsota olevan läsnä yhtiökokouksessa. Tarkemmat ohjeet valtakirjaedustajan ja etäyhteyden käyttämiseen löytyvät kutsun lopusta. Yhtiö pyrkii minimoimaan riskejä pitämällä kokouksen keston mahdollisimman lyhyenä. Kokouksessa ei ole kokoustarjoiluja eikä siellä jaeta kokousmateriaaleja.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton/tappion käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajan valitseminen
14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja optio-oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista yhtiön taloudellisen tilanteen turvaamiseksi ja antamaan yhdessä tai useammassa erässä optio-oikeuksia yhtiön avainhenkilöiden sitouttamiseksi.
Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1.400.000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,8 % yhtiön osakekannasta valtuutuksen antamisen hetkellä.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optio-oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja optio-oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-ohjelmia koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

15. Kokouksen päättäminen

 

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Osakkeenomistaja, joka aikoo esittää vastaehdotuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle, pyydetään toimittamaan vastaehdotuksensa yhtiön hallitukselle, sähköpostiosoitteeseen yhtiokokous@vauraus.fi 29.3.2021 klo 16.00 mennessä.
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat osakkeenomistajien ja hallituksen ehdotukset, tämä kokouskutsu ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla yhtiökokouksessa ja yhtiön toimitiloissa 29.3.2021 alkaen ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Asiakirjoja voidaan pyytää osoitteella yhtiokokous@vauraus.fi. Osakkeenomistajien ja hallituksen ehdotuksissa ei esitetä muutoksia nykyisiin henkilövalintoihin eikä palkkioihin.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 29.3.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Pyydämme huomioimaan, että osakkeenomistajien aikaisemmin antamat yleisvaltakirjat ovat edelleen voimassa.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 29.3.2021 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja valtakirjan on oltava perillä. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan, haluaako hän seurata yhtiökokousta videovälityksellä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

a) sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@vauraus.fi; tai
b) puhelimitse numeroon 020 33 22 33 (ma-pe klo 10-16)

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/yhtiötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Osakkeenomistajien Vauraus Suomi Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Valtakirjaedustajan käyttäminen

Osakkeenomistajien, jotka ovat aikaisemmin antaneet yleisvaltakirjan, ei tarvitse toimittaa valtakirjalomaketta.
Osakkeenomistajien, jotka eivät ole antaneet yleisvaltakirjaa aiemmin, on mahdollista valtuuttaa maksutta yhtiön tarjoama asiamies Fondia Oyj:stä tämän kutsun liitteenä (Liite 1) olevalla valtakirjalomakkeella. Osakkeenomistajalla on myös oikeus valtuuttaa jokin muu henkilö asiamiehekseen.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@vauraus.fi 29.3.2021 klo 16.00 mennessä, mikä katsotaan myös ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Valtakirjan toimittamisen yhteydessä osakkeenomistaja voi ilmoittaa halukkuudestaan seurata yhtiökokousta etäyhteyden välityksellä.

3. Kokouksen seuraaminen etäyhteydellä

Yhtiö tarjoaa kokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajilleen mahdollisuuden seurata kokousta etäyhteyden välityksellä. Tarkemmat ohjeet etäyhteyden käyttämiseen lähetetään ilmoittautuneille osakkeenomistajille sähköpostitse ennen kokouksen alkamista. Osallistuminen etäyhteydellä tapahtuu osakkeenomistajan omalla riskillä. Etäyhteydellä osallistuva osakkeenomistaja ei voi käyttää puhe- tai äänioikeuttaan varsinaisen yhtiökokouksen aikana.

Helsingissä, 18.3.2021

VAURAUS SUOMI OYJ
Hallitus

Liite 1 Valtakirjamalli ja äänestysohjeet