Vastuullisuusohjelma ohjaa toimintaamme

Vauraus on laatinut vastuullisuusohjelman ja sitoutunut vastuullisuustyön jatkuvaan kehittämiseen. Voit tutustua vastuullisuusohjelmaamme alla tarkemmin. Ohjelman tarkoituksena on ohjata Vaurauden omaa toimintaa sekä kannustaa sidosryhmiä vastuullisuuteen.

Vauraudella on korostunut sosiaalinen rooli yhteiskunnassa, ja toimintamme kulmakivenä on aina ollut toimia luotettavasti, rehellisesti ja vastuullisesti. Vauraus välittää rahoitusta suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille, mikä tukee työllisyyttä ja talouskasvua Suomessa. Rahoituksen avulla yritykset voivat kasvattaa ja laajentaa liiketoimintaansa, palkata uusia työntekijöitä ja tehostaa olemassa olevaa tuotantoaan. Vauraus välittää rahoitusta ensisijaisesti alle 50 henkeä työllistäville yrityksille, joihin työpaikat Suomessa yleisimmin syntyvät. Tämä korostaa Vaurauden toiminnan yhteiskunnallista merkitystä. Vastuullisuusohjelma on alla kuvattuna tarkemmin.

Vauraus Suomi Oyj - vastuullisuusohjelma

Tarkoitus

Tämän vastuullisuusohjelman tarkoitus on ohjata Vaurautta sekä kannustaa sen sidosryhmiä ottamaan huomioon ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyvät asiat kaikessa toiminnassaan. Vaurauden arvot ovat ammattitaitoinen, edelläkävijä, luotettava ja rohkea. Vaurauden toiminta-ajatuksena on pk-yritysten toiminnan mahdollistajana toimiminen. Vaurauden periaatteena on toimia luotettavasti, rehellisesti ja vastuullisesti kaikissa toiminnoissaan sekä asiakas-, yhteistyökumppani-, työ- ja muissa suhteissa. Vastuullisuus on Vaurauden hallitustyön tärkeä teema ja nivoutuu kaikkeen toimintaan ja päätöksentekoon. Vastuullisuusohjelmaa kehitetään jatkuvassa prosessissa henkilöstön, johdon, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

1. Ympäristö

Vauraus haluaa toiminnallaan edesauttaa mahdollisuuksien mukaan ympäristölle myönteisiä toimia ja kannustaa Vaurauden asiakkaita tekemään samoin. Vaikka Vaurauden liiketoiminnalla itsellään ei ole suoraa ympäristövaikutusta (Vauraudella ei ole teollista tuotantoa, tai esim. ympäristölle vaarallisten tai haitallisten aineiden käsittelyä), niin Vaurauden sekä Vaurauden henkilökunnan tekemillä valinnoilla voidaan vaikuttaa ympäristöön myönteisesti. Vauraus kiinnittää erityistä huomiota ympäristövastuuseen. Paperin kulutusta vähennetään, muovin käyttö minimoidaan ja muovijätteet sekä muut jätteet kierrätetään. Julkisia kulkuneuvoja sekä vaihtoehtoisia liikkumismuotoja suositaan. Kaikki työmatkat ohjataan tehtäviksi julkisilla kulkuneuvoilla ja matkustusta korvataan sähköisillä kokouksilla. Vaurauden omat sähkösopimukset perustuvat ainoastaan hiilineutraalilla tavalla tuotettuun sähköön. Paperitonta asiointia pyritään edistämään hoitamalla dokumentointi ensisijaisesti digitaalisesti. Vaurauden oma rahoitusalusta perustuu asiakkaiden – sekä laina- että sijoittaja-asiakkaiden – digitaaliseen kokonaispalveluun. Koko asiakasprosessi hoidetaan digitaalisesti. Etätyömahdollisuuksia hyödynnetään ja kehitetään jatkuvasti. Tavoitteena on, että kaikki työtehtävät voidaan suorittaa paikasta riippumattomalla tavalla etäyhteyden avulla. Vaurauden lainoissa käytetään aina yhtenä arviointiperusteena lainanhakijan vastuullisuusraporttia (Asiakastieto). Tämän ESG-raportin pohjalta sijoittajat voivat valita vastuullisempia yrityksiä sijoitussalkkuunsa. Tulevaisuudessa tullaan myös hinnoittelua ohjaamaan siten, että se kannustaa pk-yrityksiä vastuullisempaan toimintaan.

2. Sosiaalinen

Yhteiskunta

Vaurauden toiminnalla on korostunut sosiaalinen rooli yhteiskunnassa. Välittämällä rahoitusta suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille, Vauraus tukee työllisyyttä ja talouskasvua Suomessa. Rahoituksen avulla yrityksillä on mahdollisuus kasvattaa ja laajentaa liiketoimintaansa, palkata uusia työntekijöitä ja tehostaa olemassa olevaa tuotantoaan. Vaurauden välittämä rahoitus mahdollistaa kestävät investoinnit niin uuteen teknologiaan kuin palveluihin. Vauraus välittää rahoitusta ensisijaisesti alle 50 henkeä työllistäville yrityksille. Koko 2000-luvulla uudet työpaikat Suomessa ovat syntyneet pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Vuosina 2001—2018 noin kaksi kolmasosaa työpaikoista syntyi tällaisiin alle 50 hengen yrityksiin. Tämä korostaa Vaurauden toiminnan yhteiskunnallista merkittävyyttä. Vauraus välittää lainoja laaja-alaisesti useimmille toimialoille. Seuraavat toimialat on kuitenkin päätetty poissulkea lainavälityksestä; – tupakka-, kannabis-, aikuisviihde- ja uhkapeliyritykset – kansainvälisillä sopimuksilla kiellettyjen aseiden (esim. ydinaseet, maamiinat, rypäleaseet ja kemialliset sekä biologiset aseet) valmistajat – turkistarhat. Lisäksi on määritelty toimialoja, joilla on korostunut ESG-arvioinnin tarve. Tällaisia toimialoja ovat mm. yritykset, joiden liikevaihdosta vähintään 30 % tulee fossiilisten polttoaineiden ja kivihiilen valmistamisesta. Vaurauden tytäryhtiön Vauraus AIFM Oy:n hallinnoimat rahastot noudattavat omia rahastosääntöjään. Rahastot sijoittavat niihin Vaurauden alustalla oleviin yrityksiin, jotka täyttävät myös rahastojen omat vastuullisuusperiaatteet.

Henkilöstö

Työhyvinvointi, tasa-arvo ja monimuotoisuus ovat tärkeitä periaatteita Vauraudella. Vauraus panostaa henkilökunnan hyvinvointiin tarjoamalla kattavat työterveyshuollon palvelut ja lounasedun. Työterveyshuollon osalta panostus on vahvasti ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Kehityskeskustelut ovat käytössä koko henkilökunnalle. Kehityskeskustelut käydään vähintään kerran vuodessa ja niissä arvioidaan menneen kauden suoritus ja asetetaan tavoitteet tulevalle kaudelle sekä keskustellaan mm. henkilön, esimiestyön ja työyhteisön kehittämisestä. Vauraudessa samasta tai samanarvoisesta työstä maksetaan samaa palkkaa työntekijän taustasta tai sukupuolesta riippumatta. Tehtävän samanarvoisuus tarkoittaa sitä, että työn sisällön keskeiset vaativuustekijät, osaaminen, vastuu, kuormitus ja työolot ovat samanarvoisia. Vauraus on tasa-arvoinen, eikä syrjintää hyväksytä missään muodossa. Henkilöstöjohtamisessa pyritään tasapuolisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen, mikä on huomioitu kaikessa henkilöstön ja esimiesten koulutuksessa ja ohjeistuksessa. Vauraus noudattaa varhaisen puuttumisen politiikkaa ja vaalii kulttuuria, jossa jokainen saa henkilönä olla oma itsensä ja jossa tehdään yhdessä. Kaikki ovat yhdenvertaisia. Työntekijöitä kannustetaan kehittämään omaa ammatillista osaamistaan. Osaamista kartoitetaan henkilöstökyselyissä ja kehityskeskusteluissa. Digitalisaatio, uudet työkalut, toimialaan liittyvän lainsäädännön ja sääntelyn muutokset vaativat jatkuvaa kouluttamista.

3. Hallinto

Vauraudella on oma Corporate Governance -politiikka, joka on hallituksen laatima ja toimii kaiken toiminnan perustana. Corporate Governance -ohjeistusta päivitetään vuosittain. Hyvä hallintotapa ja vastuullisuus ovat Vaurauden toiminnan lähtökohtia sisältäen mm. lakien ja yrityksen sisäisten ohjeiden, sitoumusten ja eettisten periaatteiden noudattamisen kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa. Vauraus noudattaa henkilöstötoiminnoissaan kansallista lainsäädäntöä, työsuojelumääräyksiä ja muita velvoitteita. Vauraus on maksulaitos, jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta. Vauraudella on korostunut lakisääteinen velvollisuus olla mukana tekemässä proaktiivista korruption, rahanpesun ja lahjonnan vastaista toimintaa. Vauraus ei hyväksy minkäänlaista korruptiota, lahjontaa tai muuta toimintaa, josta voi syntyä vaikutelma asiattomasta vaikuttamisesta liiketoimintapäätökseen tai tuottaa jollekin osapuolelle tai muulle henkilölle asiatonta hyötyä tai joiden voidaan katsoa muutoin pyrkivän vaikuttamaan päätöksentekoon. Vauraudella on nollatoleranssi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen suhteen. Vaurauden toiminnassa tulee noudattaa aina rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyviä lakeja ja viranomaismääräyksiä. Jokainen työntekijä suorittaa vuosittain asiakkaan tuntemiseen ja rahanpesun estämiseen liittyvät kurssit. Vauraus edellyttää hyvää hallintotapaa myös laina-asiakkailtaan, eikä Vauraus välitä lainoja yrityksille, jotka eivät noudata Asiakastiedon vastuullisuusraportin mukaista hyvää hallintotapaa. Yhteistyökumppaneista tarkistetaan aina myös ESG-raportti eikä yhteistyötä tehdä tahojen kanssa, jotka eivät täytä vastuullisuusvaateita.