Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste sisältää kuvauksen Vauraus Suomi Oyj:n asiakkailtaan keräämien henkilötietojen tallentamisesta ja henkilötietojen käyttämisestä.

Rekisterinpitäjä

Vauraus Suomi Oyj
Y-tunnus: 2440326-9
Osoite: Urho Kekkosen katu 7b, 00100 Helsinki
Puhelin: 020 33 22 33
Sähköposti: info@vauraus.fi

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Sähköposti: info@vauraus.fi

Rekisterin nimi

Vauraus Suomi Oyj:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakastietojen osalta sopimuksen täytäntöönpano ja markkinointitietojen osalta rekisterinpitäjän oikeutettu etu suorittaa myyntiä ja suoramarkkinointia. Osaa henkilötiedoista voidaan käsitellä myös lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Vauraus Suomi Oyj:n toimintaan liittyvien tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen, asiakastoimintojen ylläpito ja viestintä sekä myynti ja markkinointi.

Henkilötietoja käsitellään mm. seuraavia tarkoituksia varten:

 • Vaurauden tarjoamien palvelujen toteuttaminen ja kehittäminen.
 • Lakien, sääntelyn ja määräysten mukaisten tunnistamis-, tuntemis-, säilytys-,
  raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen.
 • Koko asiakassuhteen elinkaaren hallinta, kuten asiakas-, viestintä-, kontakti- ja toimeksiantohistorian ylläpitäminen ja kehittäminen tietosuojalainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
 • Väärinkäytösten, havaitun rikollisen toiminnan tai sellaisen epäilyn sekä ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen.
 • Asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.
 • Myynnin ja markkinoinnin toteuttamiseksi potentiaalisille sekä olemassa oleville asiakkaille.

Rekisterin tietosisältö

Vauraus Suomi Oyj voi kerätä ja säilyttää rekisterissään seuraavanlaisia tietoja:

 • Asiakkuuden luomiseen ja asiakkaan tuntemiseen ja tunnistamiseen tarvittavat yhteystiedot (esim. puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite) sekä luonnollisen henkilön henkilötiedot (esim. nimi, asiointikieli, sukupuoli, syntymäaika, henkilötunnus) tai oikeushenkilön vastaavat tiedot (esim. nimi, Y-tunnus)
 • Vaurauden palvelun käytön tarkoitusta ja käyttämisedellytyksiä määrittelevät tiedot (esim. sijoitustoiminnan aikajänne ja valittu riskitaso)
 • Kaikki asiointitiedot, myös kesken jääneistä asiakkuus- ja/tai lainahakemuksista
 • Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot, kuten rahanpesun ja terrorismin selvittämisestä ja estämisestä annetun lain velvoitteiden täyttämisen edellyttämät tarpeelliset tiedot (esim. AML- ja KYC-säädösten mukaiset kyselyt)
 • IP-osoitteet ja evästetiedot
 • Tiedot suoramarkkinoinnin suostumuksista ja kielloista
 • Tiedot ulkoisista tietolähteistä ja tietojen luovutuksista
 • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

Vauraus voi käyttää yhtä tai useampaa luottotietoyritystä tarjoavaa yritystä henkilö- ja luottotietojen tarkistamiseksi ja väärinkäytösten estämiseksi, ja säilyttää tiedot tehdyistä tarkistuksista.

Rekisterin tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään
 • luotto- ja yritystietorekistereistä
 • yhteys- ja osoitetietorekistereistä
 • pankeilta tai muilta luotettavilta tahoilta
 • viranomaisten pitämistä rekistereistä

Yhtiö voi kerätä tietoja myös muista tietolähteistä asiakas- ja markkinointiviestinnän kohdistamiseksi tuotteistaan ja palveluistaan kiinnostuneille henkilöille tietosuojalainsäädännön sallimissa rajoissa.

Tietojen luovutukset ja siirrot

Tietoja voidaan luovuttaa:

 • Markkinointi- ja tutkimustarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista
 • Laskutus- ja perintätoimistoille ja viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa
 • Vauraus Suomi Oyj:n kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille, jotka sijaitsevat Euroopan talousalueella
 • Tietoja luotoista ja niiden hoitamisesta voidaan luovuttaa myös kolmansille osapuolille rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella

Yhtiö voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä apunaan lukuunsa toimivia henkilötietojen käsittelijöitä, joille tämän selosteen mukaisia henkilötietoja siirretään käsiteltäviksi. Tällaisia alihankkijoita ovat esimerkiksi yhtiön IT- ja järjestelmäalihankkijat.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytys

Mahdollinen asiakkuuksiin liittyvä manuaalinen aineisto voidaan säilyttää viiden vuoden ajan. Säilytysvelvollisuus jatkuu koko asiakkuuden ajan ja edelleen asiakkuuden aktiivisten toimenpiteiden päätyttyä viisi vuotta.

Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa. Sähköisesti tallennettu tieto säilytetään vastaavasti, asianmukaisesti suojatussa, käyttäjän tunnistautumisen vaativassa tietojärjestelmässä viiden vuoden ajan viimeisestä asiakastapahtumasta. Rekisterin käyttöön on oikeus vain niillä työntekijöillä, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä kyseisiä tietoja.

Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä niihin pääse käsiksi yrityksen ulkopuoliset tahot. Tiedot on suojattu palomuureilla ja muilla teknisillä keinoilla. Tietoliikenne selaimen ja palvelimen välillä on salattu SSL-salauksella.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut, häntä koskevat tiedot. Mikäli rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, voi rekisteröity esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön. Vauraus korjaa esitetyn virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivästystä.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia itseään koskevan henkilötiedon poistamista sekä peruuttaa suostumuksensa silloin, kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukselle.

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Rekisteröidyn tulee vaatimuksensa yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustaa tällaista käsittelyä. Vauraus voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Rekisteröidyllä on myös oikeus milloin tahansa, ilman perusteluja ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty lainsäädännön vastaisesti. Pyydämme kuitenkin ensisijaisesti olemaan yhteydessä rekisterinpitäjään, jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelystä.

Kaikki tämän kohdan mukaiset pyynnöt ja vaatimukset koskien rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti selosteen kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Evästeet

Eväste (cookie) on tunnistetiedosto, jonka verkkopalvelu lähettää tietokoneelle. Sen avulla hallitaan palvelutapahtumaa. Vauraus käyttää evästeitä vain parantaakseen käyttäjäkokemuksia ja palvelun yleistä tasoa sekä analysoidakseen www-sivustonsa käyttöä markkinoinnin ja laaduntarkkailun näkökulmasta.

Vauraus saattaa käyttää myös ns. kolmannen osapuolen evästeitä siinä tarkoituksessa, että Vaurauden yhteistyökumppani voi tukea Vaurautta esimerkiksi sen www-sivustojen käytön analysoimisessa ja arvioimisessa.

Rekisteröity voi halutessaan muuttaa web-selaimensa asetuksia ja estää evästeitä tai saada tietoa evästeiden kulloisestakin käyttämisestä. Mikäli kaikki evästeet estetään, saattaa Vaurauden palvelu lakata toimimasta kokonaan tai osittain.

Muutokset

Vauraus Suomi Oyj voi muuttaa tätä rekisteriselostettaan. Ajantasainen rekisteriseloste on saatavilla Vauraus Suomi Oyj:n hallinnoimilla internet-sivuilla.

Paytrail

Paytrail kerää maksutapahtuman yhteydessä IP-osoitteen, maksutavan sekä maksuajankohdan.

https://www.paytrail.com/tietosuojaseloste-paytrailin-maksupalvelu