Sijoitussopimus

Vauraus Suomi Oyj

Sijoitus- ja edustussopimuksen yleiset ehdot
1.1.2020

1. Määritelmät

Asiakasvaratili tarkoittaa Vaurauden asiakkaiden varojen säilyttämiseen tarkoitettua pankkitiliä suomalaisessa talletuspankissa, jonne Sijoittajat siirtävät Maksupalvelutarjojan palvelun kautta Sijoituksiin tarvittavat varat ja jonka kautta Sijoitukset lähtevät ja johon Lainanottaja maksaa lainan koron, pääoman ja muut Velkakirjan mukaiset Sijoittajille tai Vauraudelle kuuluvat maksut, joita Sijoittaja voi osaltaan tarkastaa Asiakastililtään. Vauraus ei maksa asiakasvaratilillä oleville varoille korkoa.

Asiakastili tarkoittaa kunkin Sijoittajan henkilökohtaista, Vaurauden ylläpitämässä verkkopalvelussa olevaa erittelyä Sijoittajan Vaurauden Asiakasvaratilille siirtämistä ja nostettavissa olevista varoista (maksutili) sekä Sijoittajan Vaurauden ylläpitämään verkkopalveluun siirtämien varojen jakautumisesta Hyväksyttyihin lainoihin sekä muita Sijoittajan asiakkuuteen liittyviä tietoja. Asiakastilistä käytetään myös nimitystä Sijoittajan ”Profiili”.

Balloon-laina tarkoittaa lainaa, jossa osa lainan pääomasta lyhennetään kuukausittain ja Viimeinen Maksuerä erääntyy maksettavaksi Laina-ajan viimeisenä päivänä. Kuukausittaiset Maksuerät sekä Viiminen Maksuerä sisältävän näin ollen lainan lyhennyksen, koron ja kulut.

Hinnasto tarkoittaa Markkinapaikalla luettavissa olevaa Vaurauden palveluistaan veloittamien palkkioiden hinnastoa, jonka Vauraus on kulloinkin vahvistanut voimassa olevaksi.

Hyväksytty laina tarkoittaa Vahvistettua lainahakemusta, johon on saatu Voimassaoloaikana Sijoittajilta Lainanhakijan hyväksymä 100-prosenttinen rahoitus tai johon kohdistuu Osanosto ja joka voi olla muodoltaan Kertalyhenteinen laina, Lyhennysohjelmainen laina, Juniorlaina tai Balloon-laina tai muun tyyppinen, kyseisen lainan Velkakirjan mukainen laina.

Jatkuva säästösuunnitelma tarkoittaa Sijoittajan vauraus-fi –järjestelmässä määrittämää säästösuunnitelmaa, johon kerryttämät varat Sijoittaja sijoittaa manuaalisesti tai valitsemansa Sijoitussuunnitelman mukaisesti.

Juniorilaina tarkoittaa lainaa, jossa Lainanottajan maksuvelvoite Sijoittajille on kaikissa olosuhteissa, kuten konkurssissa, yrityssaneerauksessa, ulosotossa, selvitystilassa, yhtiön purkamisessa, muussa pakkotäytäntöönpanossa taikka muutoin yhtiön varoja jaettaessa Seniorilainaa huonommalla etuoikeudella huomioitava (esim. konkurssituomion sisällöstä riippumatta).

Kertalyhenteinen laina tarkoittaa lainaa, jossa lainan pääoma maksetaan kokonaisuudessaan yhdellä lyhennyksellä lainan viimeisessä Maksuerässä ja jossa muut Maksuerät sisältävät vain koron ja kulut.

Lainahakemus tarkoittaa Lainanhakijan Markkinapaikalla tekemää lainahakemusta.

Lainanhakija tarkoittaa Yhteisöä, joka on tehnyt Lainahakemuksen Markkinapaikalla.

Lainanottaja tarkoittaa Lainanhakijaa, jolla on Velkakirjan ehtojen mukainen velkasuhde Sijoittajan/Sijoittajien kanssa.

Lyhennysohjelmainen laina tarkoittaa lainaa, jossa lainan pääomaa lyhennetään kuukausittain. Kuukausittaiset Maksuerät sisältävät näin ollen lainan lyhennyksen, koron ja kulut.

Maksuerä tarkoittaa Velkakirjassa määriteltyjä Lainanottajan maksamaa lainan lyhennystä ja/tai korkoa ja muita kustannuksia ja ellei asiasta erikseen todeta tai asiayhteydestä käy erikseen ilmi, mitä näissä ehdoissa, Sijoitus- ja edustussopimuksessa tai Velkakirjassa todetaan Maksuerästä, sovelletaan myös Viimeiseen Maksuerään.

Maksupalvelutarjoaja tarkoittaa Paytrail Oyj:tä (2122839-7), joka toimii maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana Sijoittajan tiliotteella ja välittää maksun Vaurauden asiakasvaratilille. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä kyseisen palvelun toimittajaan: Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7, osoite: Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä, puhelin: 020 718 1830, Internet: www.paytrail.com

Markkinapaikka tarkoittaa Vaurauden internetosoitteessa vauraus.fi ylläpitämää markkinapaikkaa, jossa Lainanhakijalla on Vahvistettuja lainahakemuksia ja joihin Sijoittajalla/Sijoittajilla on mahdollisuus tehdä Sijoituksia. Vauraus voi mahdollistaa Markkinapaikalla Sijoittajien välisen saatavan siirron.

Osanosto tarkoittaa Lainanhakijan kulloinkin vahvistamaa summaa Vahvistetun lainahakemuksen osasta. Kunkin hyväksytyn Osanoston jälkeen alkaa juosta uusi Voimassaoloaika kunnes seuraava Osanoston raja alkuperäisen lainahakemuksen mukaisesta summasta on saavutettu tai Vahvistettu lainahakemus on rahoitettu 100 prosenttisesti. Lainanhakija voi kunkin Osanoston jälkeen keskeyttää rahoituksen hankinnan.

Rahoitusasiakirja tarkoittaa Velkakirjaa, kutakin Vakuussopimusta, Sopimusta lainojen etuoikeusjärjestyksestä sekä muita Vaurauden Sijoittajien edustajana ja Lainanottajan yhdessä sellaiseksi tarkoittamia asiakirjoja niiden kulloinkin voimassa olevassa muodossa.

Seniorilaina tarkoittaa lainaa, jossa Lainanottajan maksuvelvoite Seniorivelkojalle on kaikissa olosuhteissa, kuten konkurssissa, yrityssaneerauksessa, ulosotossa, selvitystilassa, yhtiön purkamisessa, muussa pakkotäytäntöönpanossa taikka muutoin yhtiön varoja jaettaessa Juniorilainaa paremmalla etuoikeudella huomioitava (esim. konkurssituomion sisällöstä riippumatta).

Seniorivelkoja tarkoittaa luotonantajaa, jonka kanssa Lainanottajalla on Seniorilainan mukainen velkasuhde

Sijoittaja tarkoittaa Yksityishenkilöä tai Yhteisöä, joka on tehnyt Sijoitus- ja edustussopimuksen Vaurauden kanssa.

Sijoittajan/jien edustaja tarkoittaa laissa joukkolainahaltijoiden edustajasta (574/2017) määriteltyä edustajaa, jona Vauraus Sijoitus- ja edustussopimuksen mukaisesti toimii.

Sijoitus tarkoittaa Sijoittajan tekemää sitovaa sijoitusta Lainanhakijan Vahvistettuun lainahakemukseen.

Sijoitusaika tarkoittaa aikajaksoa, joka alkaa siitä hetkestä kun Sijoittajan yksittäisen Sijoitussuunnitelman mukainen sijoitussumma ja merkintäpalkkio on kirjautunut Maksupalvelutarjojan palvelun kautta Asiakasvaratilille ja päättyy joko siihen, että koko Sijoittajan Sijoitussuunnitelman mukainen sijoitussumma on kohdistunut Vahvistettuihin lainahakemuksiin tai siihen, että Sijoittaja päättää Sijoitussuunnitelman. Sijoitusaikana Vauraudella on oikeus välittää Sijoittajan sijoitussumma Sijoitussuunnitelman mukaisesti Vahvistettuihin lainahakemuksiin. Mikäli Sijoittaja päättää Sijoitussuunnitelman ja Sijoittajan varat eivät ole Sijoitusaikana kohdistuneet joiltain osin vahvistettuihin lainahakemuksiin, siirtyvät Sijoittajan kohdistumattomat varat automaattisesti Asiakasvaratilille. Mikäli Sijoittajan varat kohdistuvat Sijoitusaikana kokonaan tai osittain Vahvistettuihin lainahakemuksiin, mutta joiltain osin Vahvistetut lainahakemukset eivät ole muuttuneet Hyväksytyiksi lainoiksi Sijoitusaikana, Vauraudella on oikeus jatkaa Sijoitusaikaa niin kauan, kunnes Vahvistetut lainahakemukset ovat muuttuneet Hyväksytyiksi lainoiksi. Niiltä osin kuin Vahvistetut lainahakemukset eivät ole muuttuneet Hyväksytyiksi lainoiksi, Vauraudella on oikeus aktivoida uudestaan Sijoitussuunnitelman mukaisesti Sijoittajan Vahvistetuista lainahakemuksista palautuvat varat.

Sijoituskriteerit tarkoittavat Sijoittajan kussakin Sijoitussuunnitelmassa yksilöimiä yksittäisille Sijoituksille asettamiaan kriteereitä, joiden mukaisesti Vauraus tekee Sijoittajan valtuuttamana tämän puolesta Sijoituksia. Sijoituskriteereitä voivat olla esimerkiksi Tuotteet, joihin sijoitetaan, yksittäiseen Lainahakemukseen sijoitettava enimmäis- tai vähimmäismäärä, yksittäisten lainojen maksimimaturiteetti sekä toivottu tuottoluokka.

Sijoitus- ja edustussopimus tarkoittaa Vaurauden ja Sijoittajan välistä sopimusta Sijoittajan tekemien Sijoitusten ehdoista ja siitä, että Vauraus toimii joukkolainanhaltijoiden edustajasta annetussa laissa (574/2017) tarkoitettuna Sijoittajan edustajana.

Sijoitussuunnitelma tarkoittaa Sijoittajan määrittämää yksittäistä rahamäärää koskevaa Sijoittajan Vauraudelle antamaa valtuutusta tehdä Sijoituskriteerit täyttäviä Sijoituksia.

Sopimus lainojen etuoikeusjärjestyksestä tarkoittaa sopimusta, jossa Vauraus Sijoittajien edustajana sopii ja allekirjoittaa Seniorivelkojan ja Lainanottajan kanssa Juniorilainan ja Seniorilainan takaisinmaksusta ja takaisinmaksujen etuoikeudesta, kulloinkin voimassa olevassa muodossa.

Tietosuojaseloste tarkoittaa Vaurauden kulloinkin voimassa olevaa tietosuojaselostetta.

Tuote tarkoittaa Vaurauden Sijoittajille tarjoamia erilaisia lainatyyppejä, joista Sijoittajat voivat valita haluamansa tuotetyypit Sijoitustensa kohteiksi. Näitä voivat olla esimerkiksi Kertalyhenteinen laina, Lyhennysohjelmainen laina, Juniorilaina ja Balloon-Laina tai muun tyyppinen, kyseisen lainan Velkakirjan mukainen laina.

Tuotto+ -palvelu tarkoittaa yksittäiseen Sijoitussuunnitelmaan liittyvää Sijoittajan Vauraudelle antamaa valtuutusta sijoittaa edelleen Sijoitussuunnitelman mukaisista sijoituksista niitä koskevien Velkakirjojen ehtojen mukaan saatuja pääomia ja korkoja Sijoituskriteerit täyttäviin Sijoituksiin.

Vahvistettu lainahakemus tarkoittaa Lainahakemusta (sisältäen mm. Lainanhakijan määrittelemän koron ja maksuajan), jonka Vauraus on hyväksynyt Markkinapaikalle ja johon Sijoittajat voivat tehdä sijoituksia Voimassaoloaikana.

Vauraus tarkoittaa Vauraus Suomi Oyj:tä, jonka Y- tunnus on 2440326-9.

Vakuudenantaja tarkoittaa Lainanottajaa tai Lainanottajaan läheisesti liittyvää kolmatta tahoa, joka on antanut Vakuuden.

Vakuus tarkoittaa panttausta, takausta tai muuta vakuutta, jonka Lainanottaja tai Lainanottajaan läheisesti liittyvä kolmas taho antaa Vauraudelle Sijoittajien edustajana Velkakirjasta aiheutuvien Lainanottajan velvoitteiden maksamisen vakuudeksi.

Vakuussopimus tarkoittaa Vakuudenantajan ja Vaurauden Sijoittajien edustajana sopimaa ja allekirjoittamaa Vakuutta koskevaa sopimusta ja sitoumusta mukaan lukien sellaisen nojalla annettavat ilmoitukset, vahvistukset ja muut asiakirjat sekä muita Vakuudenantajan ja Vaurauden Sijoittajien edustajana yhdessä sellaiseksi tarkoittamia asiakirjoja niiden kulloinkin voimassa olevassa muodossa.

Velkakirja tarkoittaa Lainanottajan ja Vaurauden Sijoittajien edustajana sopimaa ja allekirjoittamaa velkakirjaa Hyväksytystä lainasta kulloinkin voimassa olevassa muodossa.

Viimeinen Maksuerä tarkoittaa Balloon-lainan Laina-ajan päättyessä jäljellä olevaa pääomaa ja joka erääntyy maksettavaksi Laina-ajan viimeisenä päivänä.

Voimassaoloaika tarkoittaa enintään kuudenkymmenen (60) päivän aikaa, jona Sijoittajat voivat tehdä Sijoituksia Vahvistettuihin lainahakemuksiin tai tätä aikaisempaa ajankohtaa, jolloin Vahvistettu lainahakemus on rahoitettu 100- prosenttisesti tai johon kohdistuu Osanosto. Vauraudella on oikeus poistaa Vahvistettu lainahakemus Markkinapaikalta milloin tahansa.

Yhteisö tarkoittaa osakeyhtiötä, avointa yhtiötä, kommandiittiyhtiötä, osuuskuntaa, yksityistä elinkeinonharjoittajaa, valtiota ja sen laitosta, kuntaa ja kuntayhtymää, seurakuntaa, säätiötä ja muita kuin luonnollisia henkilöitä.

Yksityishenkilö tarkoittaa luonnollista henkilöä.

2. Sijoittajan riski

Vaurauden kautta Sijoittaja voi sijoittaa valitsemillaan kriteereillä yrityslainoihin. Jokaisessa Sijoituksessa on riski pääoman osittaisesta tai kokonaisesta menetyksestä. Yrityslainoihin sijoittamisen keskeiset riskit ovat Lainanottajan kyvyttömyys maksaa laina osittain tai kokonaan takaisin ja tuoton eroaminen Sijoittajan odottamasta tuotosta. Yrityslainoihin tehdyt Sijoitukset eivät välttämättä ole jälkimarkkinakelpoisia tai niille ei välttämättä löydy jälkimarkkinalta uutta Sijoittajaa eli Sijoittaja ei välttämättä voi luovuttaa Sijoitukseen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksiaan edelleen. Sijoittaja ei välttämättä voi realisoida yrityslainoihin tekemiään Sijoituksia haluamanaan ajankohtana ja Sijoitusten toteutuva maturiteetti saattaa poiketa merkittävästi siitä, mitä Sijoittaja on Sijoitusta tehdessään olettanut. Sijoittajan tulee huomioida, että lainojen historiallinen tuotto ei ole tae tuotosta tulevaisuudessa.

Vauraus pyrkii minimoimaan Sijoittajan riskit tarkistamalla kaikkien Lainanottajien luottotiedot yhteistyössä luotettavan luottoluokittajan kanssa. Lainanhakija ei saa lainaa, mikäli tällä ei Vaurauden arvion mukaan ole riittävät maksukykyä. Vauraus pyrkii toiminnassaan muutoinkin huolehtimaan parhaansa mukaan Sijoittajien edun toteutumisesta toimiessaan Sijoittajien valtuuttamana edustajana suhteessa Lainanhakijoihin.

3. Sijoituksen minimisumma

Sijoittajan tekemän automaattisen sijoitussuunnitelman mukaisen yksittäisen sijoituksen minimisumma on 10 euroa.

4. Velkakirjaan perustuvan saatavan siirto

Vauraus voi tarjota Markkinapaikalla tai muussa tarjoamassaan sähköisessä palvelussa Sijoittajille mahdollisuuden toteuttaa Velkakirjaan perustuvan saatavan siirron Sijoittajien välillä. Vauraus voi lisäksi tarjota tällaiseen saatavan siirtoon liittyvän rahasiirron toteuttamisen saatavan vastaanottavan Sijoittajan Asiakastililtä sen siirtävän sijoittajan Asiakastilille.

5. Rahansiirtojen toteuttamisen aikataulu

Vauraus toteuttaa Sijoittajan pankkipäivänä ennen klo 13:00 tekemän rahansiirtopyynnön Asiakastililtä tämän pankkitilille pääsääntöisesti saman pankkipäivän aikana, mutta viimeistään rahansiirtopyyntöä seuraavan toisen pankkipäivän kuluessa. Pankkipäivänä klo 13:00 jälkeen tehdyt sekä muina kuin pankkipäivinä tehdyt rahansiirtopyynnöt toteutetaan pääsääntöisesti seuraavan pankkipäivän aikana, mutta viimeistään rahansiirtopyyntöä seuraavan kolmannen pankkipäivän kuluessa. Sijoittajan tulee tehdä kaikki rahansiirtopyynnöt Vauraudelle vauraus.fi -järjestelmässä omassa profiilissaan tunnistautuneena. Vaurauden sisäisen prosessin lisäksi varojen siirtymisen aikatauluun vaikuttaa pankkien välisen maksuliikenteen säännöt. Vauraudella on aina oikeus kieltäytyä rahansiirtopyynnön toteuttamisesta, mikäli siihen on lakiin tai viranomaismääräykseen perustuva syy.

6. Ennakonpidätys

Yksityishenkilöille suoritettavista Asiakasvaratilille kirjattavista koroista Vauraus voi toimittaa ennakon-pidätyksen. Verohallinnolle tilitettävä ennakonpidätys on määrältään kulloinkin voimassa olevassa laissa ja asetuksessa pääomatuloista toimitettavan ennakon-pidätyksen suuruinen. Ennakonpidätys toimitetaan sentin tarkkuudella pyöristämällä laskettu määrä lähimpään senttiin. Vauraus ei maksa korkoa ennakonpidätykselle. Yritysasiakkaiden osalta Vauraus ei toimita ennakonpidätystä.

7. Sijoittajan tiedonantovelvollisuus

Sijoittajan on ilman aiheetonta viivästystä ilmoitettava Vauraudelle osoitteen, sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron muutoksista.

8. Tietosuoja

Sijoittajan tiedot tallennetaan Vaurauden asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Vauraudella ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia, esimerkiksi suoramarkkinointia, varten tietosuojalain sekä muun kulloinkin voimassa olevan tietosuojasääntelyn ja Tietosuojaselosteen mukaisesti.

9. Oikeus muutoksiin

Vauraudella on oikeus muuttaa sopimusehtoja. Vauraus ilmoittaa Sijoittajalle ehtojen muutoksesta kirjallisesti (joko kirjeitse tai sähköpostitse) tai Asiakastilille sisältyvänä viestinä. Näiden ehtojen muutoksista tiedotetaan myös Vaurauden internetsivulla www.vauraus.fi. Muutos tulee voimaan sen kalenterikuukauden alusta, joka lähinnä alkaa 30 kalenteripäivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä tai siitä, kun muutos on julkaistu Vaurauden internetsivulla www.vauraus.fi.

Sijoitus- ja edustussopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, ellei Sijoittaja irtisano sitä vähintään 5 pankkipäivää ennen muutoksen voimaantuloa.

Lisäksi Vauraudella on oikeus muuttaa sopimusehdoissa ja Hinnastossa mainittuja maksuja tai palkkioita yleisen hintatason tai kustannusten lisääntymisen vuoksi tai muusta perustellusta syystä.

10. Sijoitus- ja edustussopimuksen voimassaolo ja luonne

Sijoitus- ja edustussopimus tulee voimaan, kun Sijoittaja on hyväksynyt sopimuksen sähköisellä allekirjoituksellaan vauraus.fi -järjestelmässä omassa profiilissaan tunnistautuneena. Sijoitus- ja edustussopimus on luonteeltaan puitesopimus, jonka kumpikin osapuoli voi irtisanoa kahden (2) pankkipäivän irtisanomisaikaa noudattaen. Sijoittaja voi irtisanoa sopimuksen joko sähköpostitse lähettämällä irtisanomisilmoituksen sähköpostiosoitteiseen info@vauraus.fi tai postitse lähettämällä irtisanomisilmoituksen postitse Vaurauden toimipisteeseen. Vauraus voi irtisanoa Sijoitus- ja edustussopimuksen lähettämällä irtisanomisilmoituksen postitse Sijoittajan Vauraudelle ilmoittamaan Sijoittajan osoitteeseen.

Sijoitus- ja edustussopimuksen tultua irtisanotuksi Sijoittajan mahdollisesti valitsema Tuotto+ -palvelu päättyy eikä Sijoittaja voi enää tehdä uusia Sijoituksia Vaurauden ylläpitämällä Markkinapaikalla. Sijoitus- ja edustussopimuksen nojalla aiemmin tehtyihin sijoituksiin sopimuksen irtisanomisella ei ole vaikutusta. Osapuolten välinen sopimussuhde päättyy, kun kaikki Sijoittajan Sijoitus- ja edustussopimuksen nojalla tekemien sijoitusten mukaiset velkasuhteet ovat päättyneet ja kun Vauraus on tilittänyt Sijoittajalle kaikkiin Sijoituksiin liittyvät pääomat ja korot.

Sijoitus- ja edustussopimuksen irtisanomisesta huolimatta Vauraus jatkaa laissa joukkolainanhaltijoiden edustajasta mukaisena Sijoittajien edustajana, eikä Sijoittajilla ole oikeutta peruuttaa Vaurauden lain mukaista edustusoikeutta tai toimivaltuuksia eikä irtisanoa Sijoitus- ja edustussopimusta niiltä osin, kun se koskee Vaurauden toimimista lain mukaisena edustajana.

Mikäli Vaurauden edellytykset toimia kulloinkin voimassa olevan joukkolainanhaltijoiden edustajasta annetun lain mukaisena edustajana päättyvät, Vauraudella on oikeus siirtää tämän sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvoitteet kolmannelle osapuolelle, jolla on oikeus toimia lain mukaisena edustajana niiltä osin kuin tämän sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvoitteet koskevat joukkolainanhaltijoiden edustajasta annetun lain mukaista edustajaa koskevia oikeuksia ja velvollisuuksia.

11. Ilmoituksen tiedoksiantopäivä

Kaikki Sijoittajalle lähetettävät ilmoitukset katsotaan vastaanotetuiksi viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä sen jälkeen, kun ne on lähetetty Sijoittajan viimeksi ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai Varaudelle ilmoitettuun postisoitteeseen tai Asiakastilille sisältyvänä viestinä.

12. Vastuunrajoitus

Vauraus ei vastaa Sijoittajalle aiheutuneista mahdollisista välillisistä vahingoista, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.
Vaurauden vastuu Sijoittajalle aiheutuneiden mahdollisten välittömien vahinkojen osalta on rajattu Vaurauden kyseiseltä Sijoittajalta perimien kulujen ja palkkioiden määrään.

13. Ylivoimainen este

Osapuoli ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta-arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei huolellisesti toimiessaan olisi voinut välttää. Vauraus ei vastaa myöskään vahingosta, jos Velkakirjan ehtojen täyttäminen olisi vastoin lakia. Vastuusta vapauttavia epätavallisia ja ennalta-arvaamattomia syitä ovat muun muassa lakko, saarto, sulku, boikotti, viranomaisen toimenpide, sota tai sen uhka, mellakka tai terrorismi, sopijapuolista riippumaton häiriö postin kulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, televiestinnässä tai muussa sähköisessä viestinnässä.

14. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Mikäli Sijoitus- ja edustussopimuksen erimielisyyksiä ei voida ratkaista sopijapuolten välisillä neuvotteluilla, Sijoittaja voi nostaa Sijoitus- ja edustussopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Sijoittajan Suomessa olevan kotipaikan käräjäoikeudessa. Mikäli Sijoittajalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, voi Sijoittaja halutessaan nostaa kanteen Vaurauden kotipaikan käräjäoikeudessa.

Sijoitus- ja edustussopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä.

 

 

    Vauraus Suomi Oyj on joukkorahoitusyhtiö, jolla on maksulaitostoimilupa. Yhtiön toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

    Privacy Preference Center