Vauraus Suomi Oyj

Sijoitus- ja edustussopimuksen yleiset ehdot

16.7.2018

Määritelmät

Asiakasvaratili tarkoittaa Vaurauden asiakkaiden varojen säilyttämiseen tarkoitettua pankkitiliä Suomalaisessa talletuspankissa, jonka kautta Sijoitukset lähtevät ja johon Lainanottaja maksaa lainan koron, pääoman ja muut Velkakirjan mukaiset Sijoittajille tai Vauraudelle kuuluvat maksut.

Asiakastili tarkoittaa kunkin Sijoittajan henkilökohtaista, Vaurauden ylläpitämässä verkkopalvelussa olevaa erittelyä Sijoittajan Vaurauden Asiakasvaratilille siirtämistä ja nostettavissa olevista varoista sekä Sijoittajan Vaurauden ylläpitämään verkkopalveluun siirtämien varojen jakautumisesta Hyväksyttyihin lainoihin sekä muita Sijoittajan asiakkuuteen liittyviä tietoja. Asiakastilistä käytetään myös nimitystä Sijoittajan ”profiili”.

Hinnasto tarkoittaa Markkinapaikalla luettavissa olevaa Vaurauden palveluistaan veloittamien palkkioiden hinnastoa, jonka Vauraus on kulloinkin vahvistanut voimassa olevaksi.
Hyväksytty laina tarkoittaa Vahvistettua lainahakemusta, johon on saatu Voimassaoloaikana Sijoittajilta Lainanhakijan hyväksymä 100-prosenttinen rahoitus tai johon kohdistuu Osanosto.

Kertalyhenteinen laina tarkoittaa 6, 12 tai 18 kuukauden lainaa, jossa lainan pääoma maksetaan kokonaisuudessaan yhdellä lyhennyksellä lainan viimeisessä Maksuerässä ja jossa muut Maksuerät sisältävät vain koron ja kulut.

Lainahakemus tarkoittaa Lainanhakijan Markkinapaikalla tekemää lainahakemusta.

Lainanhakija tarkoittaa Yhteisöä, joka on tehnyt Lainahakemuksen Markkinapaikalla.

Lainanottaja tarkoittaa Lainanhakijaa, jolla on Velkakirjan ehtojen mukainen velkasuhde Sijoittajan/Sijoittajien kanssa.

Maksuerä tarkoittaa Lainanottajan maksamaa lainan lyhennystä ja/tai korkoa ja Velkakirjassa määriteltyjä kustannuksia.

Markkinapaikka tarkoittaa Vaurauden internetosoitteessa vauraus.fi ylläpitämää markkinapaikkaa, jossa Lainanhakijalla on Vahvistettuja lainahakemuksia ja joihin Sijoittajalla/Sijoittajilla on mahdollisuus tehdä Sijoituksia.

Osanosto tarkoittaa Lainanhakijan mahdollisuutta hyväksyä vähintään 25, 50 ja 75 prosentin rahoitus Vahvistetun lainahakemuksen mukaisesta summasta. Kunkin hyväksytyn Osanoston jälkeen alkaa juosta uusi Voimassaoloaika kunnes seuraava Osanoston raja alkuperäisen lainahakemuksen mukaisesta summasta on saavutettu tai Vahvistettu lainahakemus on rahoitettu 100 prosenttisesti. Lainanhakija voi kunkin Osanoston jälkeen keskeyttää rahoituksen hankinnan.
Sijoittaja tarkoittaa Yksityishenkilöä tai Yhteisöä, joka on tehnyt Sijoitus- ja edustussopimuksen Vaurauden kanssa.

Sijoitus tarkoittaa Sijoittajan tekemää sitovaa sijoitusta Lainanhakijan Vahvistettuun lainahakemukseen.

Sijoitusaika tarkoittaa aikajaksoa, joka alkaa siitä hetkestä kun Sijoittajan yksittäisen Sijoitussuunnitelman mukainen sijoitussumma ja merkintäpalkkio on kirjautunut Asiakasvaratilille ja päättyy joko siihen, että koko Sijoittajan Sijoitussuunnitelman mukainen sijoitussumma on kohdistunut Vahvistettuihin lainahakemuksiin tai siihen, että Sijoittaja päättää Sijoitussuunnitelman.

Sijoitusaikana Vauraudella on oikeus välittää Sijoittajan sijoitussumma Sijoitussuunnitelman mukaisesti Vahvistettuihin lainahakemuksiin. Mikäli Sijoittaja päättää Sijoitussuunnitelman ja Sijoittajan varat eivät ole Sijoitusaikana kohdistuneet joiltain osin vahvistettuihin lainahakemuksiin, siirtyvät Sijoittajan kohdistumattomat varat automaattisesti Asiakasvaratilille.

Mikäli Sijoittajan varat kohdistuvat Sijoitusaikana kokonaan tai osittain Vahvistettuihin lainahakemuksiin, mutta joiltain osin Vahvistetut lainahakemukset eivät ole muuttuneet Hyväksytyiksi lainoiksi Sijoitusaikana, Vauraudella on oikeus jatkaa Sijoitusaikaa niin kauan, kunnes Vahvistetut lainahakemukset ovat muuttuneet Hyväksytyiksi lainoiksi. Niiltä osin kuin Vahvistetut lainahakemukset eivät ole muuttuneet Hyväksytyiksi lainoiksi, Vauraudella on oikeus aktivoida uudestaan Sijoittajan Vahvistetuista lainahakemuksista palautuvat varat.

Sijoituskriteerit tarkoittavat Sijoittajan kussakin Sijoitussuunnitelmassa yksilöimiä yksittäisille Sijoituksille asettamiaan kriteereitä, joiden mukaisesti Vauraus tekee Sijoittajan valtuuttamana tämän puolesta Sijoituksia. Sijoituskriteereitä voi olla esimerkiksi yksittäiseen Lainahakemukseen sijoitettava enimmäis- tai vähimmäismäärä, yksittäisten lainojen maksimimaturiteetti sekä toivottu tuottoluokka.

Sijoitus- ja edustussopimus tarkoittaa Vaurauden ja Sijoittajan välistä sopimusta Sijoittajan tekemien Sijoitusten ehdoista ja siitä, että Vauraus toimii joukkolainanhaltijoiden edustajasta annetussa laissa (574/2017) tarkoitettuna Sijoittajan edustajana.

Sijoitussuunnitelma tarkoittaa Sijoittajan määrittämää yksittäistä rahamäärää koskevaa Sijoittajan Vauraudelle antamaa valtuutusta tehdä Sijoituskriteerit täyttäviä Sijoituksia.
Vakuudenantaja tarkoittaa Lainanottajaa tai Lainanottajaan läheisesti liittyvää kolmatta tahoa, joka on antanut Vakuuden.

Vakuus tarkoittaa panttausta, takausta tai muuta vakuutta, jonka Lainanottaja tai Lainanottajaan läheisesti liittyvä kolmas taho antaa Sijoittajan/Sijoittajien ja Vaurauden hyväksi Velkakirjasta aiheutuvien Lainanottajan velvoitteiden maksamisen vakuudeksi.

Vakuussopimus tarkoittaa Vakuudenantajan ja Vaurauden Sijoittajan/Sijoittajien valtuuttamana allekirjoittamaa Vakuutta koskevaa sopimusta.

Tuotto+ -palvelu tarkoittaa yksittäiseen Sijoitussuunnitelmaan liittyvää Sijoittajan Vauraudelle antamaa valtuutusta sijoittaa edelleen Sijoitussuunnitelman mukaisista sijoituksista niitä koskevien Velkakirjojen ehtojen mukaan saatuja pääomia ja korkoja Sijoituskriteerit täyttäviin Sijoituksiin.

Vahvistettu lainahakemus tarkoittaa Lainahakemusta (sisältäen mm. Lainanhakijan määrittelemän koron ja maksuajan), jonka Vauraus on hyväksynyt Markkinapaikalle ja johon Sijoittajat voivat tehdä sijoituksia Voimassaoloaikana.

Vauraus tarkoittaa Vauraus Suomi Oyj:tä, jonka Y- tunnus on 2440326-9.
Velkakirja tarkoittaa Lainanottajan ja Vaurauden Sijoittajan/Sijoittajien valtuuttamana allekirjoittamaa sähköistä velkakirjaa Hyväksytystä lainasta.

Voimassaoloaika tarkoittaa enintään kuudenkymmenen (60) päivän aikaa, jona Sijoittajat voivat tehdä Sijoituksia Vahvistettuihin lainahakemuksiin tai tätä aikaisempaa ajankohtaa, jolloin Vahvistettu lainahakemus on rahoitettu 100- prosenttisesti tai johon kohdistuu Osanosto.
Vauraudella on oikeus poistaa Vahvistettu lainahakemus Markkinapaikalta.

Yhteisö tarkoittaa osakeyhtiötä, avointa yhtiötä, kommandiittiyhtiötä, osuuskuntaa, yksityistä elinkeinonharjoittajaa, valtiota ja sen laitosta, kuntaa ja kuntayhtymää, seurakuntaa, säätiötä ja muita kuin luonnollisia henkilöitä.
Yksityishenkilö tarkoittaa luonnollista henkilöä.

Sijoittajan riski

Vaurauden kautta Sijoittaja voi sijoittaa valitsemillaan kriteereillä yrityslainoihin. Jokaisessa Sijoituksessa on riski pääoman osittaisesta tai kokonaisesta menetyksestä. Yrityslainoihin sijoittamisen keskeiset riskit ovat Lainanottajan kyvyttömyys maksaa laina osittain tai kokonaan takaisin ja tuoton eroaminen Sijoittajan odottamasta tuotosta. Yrityslainoihin tehdyt Sijoitukset eivät välttämättä ole jälkimarkkinakelpoisia eli Sijoittaja ei välttämättä voi luovuttaa Sijoitukseen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksiaan edelleen. Sijoittaja ei välttämättä voi realisoida yrityslainoihin tekemiään Sijoituksia haluamanaan ajankohtana ja Sijoitusten toteutuva maturiteetti saattaa poiketa merkittävästi siitä, mitä Sijoittaja on Sijoitusta tehdessään olettanut. Sijoittajan tulee huomioida, että lainojen historiallinen tuotto ei ole tae tuotosta tulevaisuudessa.

Vauraus pyrkii minimoimaan Sijoittajan riskit tarkistamalla kaikkien Lainanottajien luottotiedot yhteistyössä luotettavan luottoluokittajan kanssa. Lainanhakija ei saa lainaa, mikäli tällä ei Vaurauden arvion mukaan ole riittävät maksukykyä. Vauraus pyrkii toiminnassaan muutoinkin huolehtimaan parhaansa mukaan Sijoittajien edun toteutumisesta toimiessaan Sijoittajien valtuuttamana edustajana suhteessa Lainanhakijoihin.

Sijoituksen minimisumma

Sijoittajan tekemän automaattisen sijoitussuunnitelman mukaisen yksittäisen sijoituksen minimisumma on 10 euroa.

Rahansiirtojen toteuttamisen aikataulu

Vauraus toteuttaa Sijoittajan pankkipäivänä ennen klo 13:00 tekemän rahansiirtopyynnön Sijoittajan maksutililtä tämän pankkitilille pääsääntöisesti saman pankkipäivän aikana, mutta viimeistään rahansiirtopyyntöä seuraavan toisen pankkipäivän kuluessa. Pankkipäivänä klo 13:00 jälkeen tehdyt sekä muina kuin pankkipäivinä tehdyt rahansiirtopyynnöt toteutetaan pääsääntöisesti seuraavan pankkipäivän aikana, mutta viimeistään rahansiirtopyyntöä seuraavan kolmannen pankkipäivän kuluessa. Sijoittajan tulee tehdä kaikki rahansiirtopyynnöt Vauraudelle vauraus.fi -järjestelmässä omassa profiilissaan tunnistautuneena. Vaurauden sisäisen prosessin lisäksi varojen siirtymisen aikatauluun vaikuttaa pankkien välisen maksuliikenteen säännöt. Vauraudella on aina oikeus kieltäytyä rahansiirtopyynnön toteuttamisesta, mikäli siihen on lakiin tai viranomaismääräykseen perustuva syy.

Ennakonpidätys

Yksityishenkilöille suoritettavista Asiakasvaratilille kirjattavista koroista Vauraus voi toimittaa ennakonpidätyksen. Verohallinnolle tilitettävä ennakonpidätys on määrältään kulloinkin voimassa olevassa laissa ja asetuksessa pääomatuloista toimitettavan ennakonpidätyksen suuruinen. Ennakonpidätys toimitetaan sentin tarkkuudella pyöristämällä laskettu määrä lähimpään senttiin. Vauraus ei maksa korkoa ennakonpidätykselle.

Tietosuoja

Sijoittajan tiedot tallennetaan Vaurauden asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Vauraudella ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia, esimerkiksi suoramarkkinointia, varten henkilötietolain mukaisesti.

Oikeus muutoksiin

Vauraudella on oikeus muuttaa sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksista Sijoittajalle kirjallisesti etukäteen, mikäli muutos johtuu lainsäädännöstä tai viranomaisen päätöksestä. Lisäksi Vauraudella on oikeus muuttaa sopimusehdoissa mainittuja maksuja tai palkkioita yleisen hintatason tai kustannusten lisääntymisen vuoksi tai muusta perustellusta syystä.

Sijoittajan katsotaan hyväksyneen Vaurauden ehdottamat sopimusehtojen muutokset, jollei Sijoittaja muutosten ehdotettuun voimaantulopäivään mennessä vastusta niitä.
Sijoittajalle ilmoitetaan muutoksesta vähintään 1 kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Sijoitus- ja edustussopimuksen voimassaolo ja luonne

Sijoitus- ja edustussopimus tulee voimaan, kun Sijoittaja on hyväksynyt sopimuksen sähköisellä allekirjoituksellaan vauraus.fi -järjestelmässä omassa profiilissaan tunnistautuneena. Sijoitus- ja edustussopimus on luonteeltaan puitesopimus, jonka kumpikin osapuoli voi irtisanoa kahden (2) pankkipäivän irtisanomisaikaa noudattaen. Sijoittaja voi irtisanoa sopimuksen joko sähköpostitse lähettämällä irtisanomisilmoituksen sähköposti-
osoitteeseen info@vauraus.fi tai postitse lähettämällä irtisanomisilmoituksen postitse Vaurauden toimipisteeseen. Vauraus voi irtisanoa Sijoitus- ja edustussopimuksen lähettämällä irtisanomis-
ilmoituksen postitse Sijoittajan Vauraudelle ilmoittamaan Sijoittajan osoitteeseen. Sähköposti katsotaan vastaanotetuksi heti, kun se on lähetetty. Postitse lähetetty irtisanomisilmoitus katsotaan vastaanotetuksi seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun ilmoitus on jätetty Postin kuljetettavaksi.

Sijoitus- ja edustussopimuksen tultua irtisanotuksi Sijoittajan mahdollisesti valitsema Tuotto+ -palvelu päättyy eikä Sijoittaja voi enää tehdä uusia sijoituksia Vaurauden ylläpitämällä markkinapaikalla. Sijoitus- ja edustussopimuksen nojalla aiemmin tehtyihin sijoituksiin sopimuksen irtisanomisella ei ole vaikutusta. Osapuolten välinen sopimussuhde päättyy, kun kaikki Sijoittajan Sijoitus- ja edustussopimuksen nojalla tekemien sijoitusten mukaiset velkasuhteet ovat päättyneet ja kun Vauraus on tilittänyt Sijoittajalle kaikkiin Sijoituksiin liittyvät pääomat ja korot.

Sijoitus- ja edustussopimuksen irtisanomisesta huolimatta Vauraus jatkaa laissa joukko-lainanhaltijoiden edustajasta mukaisena Sijoittajien edustajana, eikä Sijoittajilla ole oikeutta peruuttaa Vaurauden lain mukaista edustusoikeutta tai toimivaltuuksia eikä irtisanoa Sijoitus- ja edustussopimusta niiltä osin, kun se koskee Vaurauden toimimista lain mukaisena edustajana.

Mikäli Vaurauden edellytykset toimia kulloinkin voimassa olevan joukkolainanhaltijoiden edustajasta annetun lain mukaisena edustajana päättyvät, Vauraudella on oikeus siirtää tämän sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvoitteet kolmannelle osapuolelle, jolla on oikeus toimia lain mukaisena edustajana niiltä osin kuin tämän sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvoitteet koskevat joukkolainanhaltijoiden edustajasta annetun lain mukaista edustajaa koskevia oikeuksia ja velvollisuuksia.

Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Mikäli Sijoitus- ja edustussopimuksen erimielisyyksiä ei voida ratkaista sopijapuolten välisillä neuvotteluilla, Sijoittaja voi nostaa Sijoitus- ja edustussopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Sijoittajan Suomessa olevan kotipaikan käräjäoikeudessa. Mikäli Sijoittajalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, voi Sijoittaja halutessaan nostaa kanteen Vaurauden kotipaikan käräjäoikeudessa.

Sijoitus- ja edustussopimukseen sovelletaan Suomen lakia.