Velkakirjan yleiset ehdot

Vauraus Suomi Oyj

1.1.2020

1. Määritelmät

Asiakasvaratili tarkoittaa Vaurauden asiakkaiden varojen säilyttämiseen tarkoitettua pankkitiliä Suomalaisessa talletuspankissa, jonka kautta Sijoitukset lähtevät ja johon Lainanottaja maksaa lainan koron, pääoman ja muut Velkakirjan mukaiset Sijoittajille tai Vauraudelle kuuluvat maksut.

Asiakastili tarkoittaa kunkin Sijoittajan henkilökohtaista, Vaurauden ylläpitämässä verkkopalvelussa olevaa erittelyä Sijoittajan Vaurauden Asiakasvaratilille siirtämistä ja nostettavissa olevista varoista (maksutili) sekä Sijoittajan Vaurauden ylläpitämään verkkopalveluun siirtämien varojen jakautumisesta Hyväksyttyihin lainoihin sekä muita Sijoittajan asiakkuuteen liittyviä tietoja. Asiakastilistä käytetään myös nimitystä Sijoittajan ”profiili”.

Balloon-laina tarkoittaa lainaa, jossa osa lainan pääomasta lyhennetään kuukausittain ja Viimeinen Maksuerä erääntyy maksettavaksi Laina-ajan viimeisenä päivänä. Kuukausittaiset Maksuerät sekä Viiminen Maksuerä sisältävän näin ollen lainan lyhennyksen, koron ja kulut.

Hinnasto tarkoittaa Markkinapaikalla luettavissa olevaa Vaurauden palveluistaan veloittamien palkkioiden hinnastoa, jonka Vauraus on kulloinkin vahvistanut voimassa olevaksi.

Hyväksytty laina tarkoittaa Vahvistettua lainahakemusta, johon on saatu Voimassaoloaikana Sijoittajilta Lainanhakijan hyväksymä 100-prosenttinen rahoitus tai johon kohdistuu Osanosto ja joka voi olla muodoltaan Kertalyhenteinen laina, Lyhennysohjelmainen laina, Juniorlaina tai Balloon-laina tai muun tyyppinen, kyseisen lainan Velkakirjan mukainen laina.

Juniorilaina tarkoittaa lainaa, jossa Lainanottajan maksuvelvoite Sijoittajille on kaikissa olosuhteissa, kuten konkurssissa, yrityssaneerauksessa, ulosotossa, selvitystilassa, yhtiön purkamisessa, muussa pakkotäytäntöönpanossa taikka muutoin yhtiön varoja jaettaessa Seniorilainaa huonommalla etuoikeudella huomioitava (esim. konkurssituomion sisällöstä riippumatta).

Kertalyhenteinen laina tarkoittaa lainaa, jossa lainan pääoma maksetaan kokonaisuudessaan yhdellä lyhennyksellä lainan viimeisessä Maksuerässä ja jossa muut Maksuerät sisältävät vain koron ja kulut.

Lainahakemus tarkoittaa Lainanhakijan Markkinapaikalla tekemää lainahakemusta.

Lainanhakija tarkoittaa Yhteisöä, joka on tehnyt Lainahakemuksen Markkinapaikalla.

Lainanottaja tarkoittaa Lainanhakijaa, jolla on Velkakirjan ehtojen mukainen velkasuhde Sijoittajan/Sijoittajien kanssa.

Maksuerä tarkoittaa Lainanottajan maksamaa lainan lyhennystä ja/tai korkoa ja Velkakirjassa määriteltyjä kustannuksia ja ellei asiasta erikseen todeta tai asiayhteydestä käy erikseen ilmi, mitä näissä ehdoissa tai Velkakirjassa todetaan Maksuerästä, sovelletaan myös Viimeiseen Maksuerään.

Maksupalvelutarjoaja tarkoittaa Paytrail Oyj:tä (2122839-7), joka toimii maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana Sijoittajan tiliotteella ja välittää maksun Vaurauden asiakasvaratilille. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä kyseisen palvelun toimittajaan: Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7, osoite: Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä, puhelin: 020 718 1830, Internet: www.paytrail.com

Markkinapaikka tarkoittaa Vaurauden internetosoitteessa vauraus.fi ylläpitämää markkinapaikkaa, jossa Lainanhakijalla on Vahvistettuja lainahakemuksia ja joihin Sijoittajalla/Sijoittajilla on mahdollisuus tehdä Sijoituksia. Vauraus voi mahdollistaa Markkinapaikalla Sijoittajien välisen saatavan siirron.

Osanosto tarkoittaa Lainanhakijan kulloinkin vahvistamaa summaa Vahvistetun lainahakemuksen osasta. Kunkin hyväksytyn Osanoston jälkeen alkaa juosta uusi Voimassaoloaika kunnes seuraava Osanoston raja alkuperäisen lainahakemuksen mukaisesta summasta on saavutettu tai Vahvistettu lainahakemus on rahoitettu 100 prosenttisesti.

Seniorilaina tarkoittaa lainaa, jossa Lainanottajan maksuvelvoite Seniorivelkojalle on kaikissa olosuhteissa, kuten konkurssissa, yrityssaneerauksessa, ulosotossa, selvitystilassa, yhtiön purkamisessa, muussa pakkotäytäntöönpanossa taikka muutoin yhtiön varoja jaettaessa Juniorilainaa paremmalla etuoikeudella huomioitava (esim. konkurssituomion sisällöstä riippumatta).

Seniorivelkoja tarkoittaa pankkia, jonka kanssa Lainanottajalla on Seniorilainan mukainen velkasuhde.

Sijoittaja tarkoittaa Yksityishenkilöä tai Yhteisöä, joka on tehnyt Sijoitus- ja edustussopimuksen Vaurauden kanssa.

Sijoittajan edustaja tarkoittaa laissa joukkolainahaltijoiden edustajasta (574/2017) määriteltyä edustajaa, jona Vauraus Sijoitus- ja edustussopimuksen mukaisesti toimii.

Sijoitus tarkoittaa Sijoittajan tekemää sitovaa sijoitusta Lainanhakijan Vahvistettuun lainahakemukseen.

Sijoitusaika tarkoittaa aikajaksoa, joka alkaa siitä hetkestä kun Sijoittajan yksittäisen Sijoitussuunnitelman mukainen sijoitussumma ja merkintäpalkkio on kirjautunut Asiakasvaratilille ja päättyy joko siihen, että koko Sijoittajan Sijoitussuunnitelman mukainen sijoitussumma on kohdistunut Vahvistettuihin lainahakemuksiin tai siihen, että Sijoittaja päättää Sijoitussuunnitelman. Sijoitusaikana Vauraudella on oikeus välittää Sijoittajan sijoitussumma Sijoitussuunnitelman mukaisesti Vahvistettuihin lainahakemuksiin. Mikäli Sijoittaja päättää Sijoitussuunnitelman ja Sijoittajan varat eivät ole Sijoitusaikana kohdistuneet joiltain osin vahvistettuihin lainahakemuksiin, siirtyvät Sijoittajan kohdistumattomat varat automaattisesti Asiakasvaratilille. Mikäli Sijoittajan varat kohdistuvat Sijoitusaikana kokonaan tai osittain Vahvistettuihin lainahakemuksiin, mutta joiltain osin Vahvistetut lainahakemukset eivät ole muuttuneet Hyväksytyiksi lainoiksi Sijoitusaikana, Vauraudella on oikeus jatkaa Sijoitusaikaa niin kauan, kunnes Vahvistetut lainahakemukset ovat muuttuneet Hyväksytyiksi lainoiksi. Niiltä osin kuin Vahvistetut lainahakemukset eivät ole muuttuneet Hyväksytyiksi lainoiksi, Vauraudella on oikeus aktivoida uudestaan Sijoitussuunnitelman mukaisesti Sijoittajan Vahvistetuista lainahakemuksista palautuvat varat.

Sijoituskriteerit tarkoittavat Sijoittajan kussakin Sijoitussuunnitelmassa yksilöimiä yksittäisille Sijoituksille asettamiaan kriteereitä, joiden mukaisesti Vauraus tekee Sijoittajan valtuuttamana tämän puolesta Sijoituksia. Sijoituskriteereitä voivat olla esimerkiksi Tuotteet, joihin sijoitetaan, yksittäiseen Lainahakemukseen sijoitettava enimmäis- tai vähimmäismäärä, yksittäisten lainojen maksimimaturiteetti sekä toivottu tuottoluokka.

Sijoitus- ja edustussopimus tarkoittaa Vaurauden ja Sijoittajan välistä sopimusta Sijoittajan tekemien Sijoitusten ehdoista ja siitä, että Vauraus toimii joukkolainanhaltijoiden edustajasta annetussa laissa (574/2017) tarkoitettuna Sijoittajan edustajana.

Sijoitussuunnitelma tarkoittaa Sijoittajan määrittämää yksittäistä rahamäärää koskevaa Sijoittajan Vauraudelle antamaa valtuutusta tehdä Sijoituskriteerit täyttäviä Sijoituksia.

Sopimus lainojen etuoikeusjärjestyksestä tarkoittaa sopimusta, jossa Vauraus Suomi Oyj sopii Sijoittajien puolesta Seniorivelkojan ja velallisen kanssa Juniorilainan ja Seniorilainan takaisinmaksusta ja takaisinmaksujen etuoikeudesta.

Lyhennysohjelmainen laina tarkoittaa lainaa, jossa lainan pääomaa lyhennetään kuukausittain. Kuukausittaiset Maksuerät sisältävät näin ollen lainan lyhennyksen, koron ja kulut.

Tietosuojaseloste tarkoittaa Vaurauden kulloinkin voimassa olevaa tietosuojaselostetta.

Tuote tarkoittaa Vaurauden Sijoittajille tarjoamia erilaisia lainatyyppejä, joista Sijoittajat voivat valita haluamansa tuotetyypit Sijoitustensa kohteiksi. Näitä voivat olla esimerkiksi Kertalyhenteinen laina, Lyhennysohjelmainen laina, Juniorilaina ja Balloon-laina tai muun tyyppinen, kyseisen lainan Velkakirjan mukainen laina.

Tuotto+ -palvelu tarkoittaa yksittäiseen Sijoitussuunnitelmaan liittyvää Sijoittajan Vauraudelle antamaa valtuutusta sijoittaa edelleen Sijoitussuunnitelman mukaisista sijoituksista niitä koskevien Velkakirjojen ehtojen mukaan saatuja pääomia ja korkoja Sijoituskriteerit täyttäviin Sijoituksiin.

Vahvistettu lainahakemus tarkoittaa Lainahakemusta (sisältäen mm. Lainanhakijan määrittelemän koron ja maksuajan), jonka Vauraus on hyväksynyt Markkinapaikalle ja johon Sijoittajat voivat tehdä sijoituksia Voimassaoloaikana.

Vauraus tarkoittaa Vauraus Suomi Oyj:tä, jonka Y- tunnus on 2440326-9.

Velkakirja tarkoittaa Lainanottajan ja Vaurauden Sijoittajan/Sijoittajien valtuuttamana allekirjoittamaa sähköistä velkakirjaa Hyväksytystä lainasta.

Viimeinen Maksuerä tarkoittaa Balloon-lainan Laina-ajan päättyessä jäljellä olevaa pääomaa ja joka erääntyy maksettavaksi Laina-ajan viimeisenä päivänä.

Voimassaoloaika tarkoittaa enintään kuudenkymmenen (60) päivän aikaa, jona Sijoittajat voivat tehdä Sijoituksia Vahvistettuihin lainahakemuksiin tai tätä aikaisempaa ajankohtaa, jolloin Vahvistettu lainahakemus on rahoitettu 100- prosenttisesti tai johon kohdistuu Osanosto. Vauraudella on oikeus poistaa Vahvistettu lainahakemus Markkinapaikalta.

Yhteisö tarkoittaa osakeyhtiötä, avointa yhtiötä, kommandiittiyhtiötä, osuuskuntaa, yksityistä elinkeinonharjoittajaa, valtiota ja sen laitosta, kuntaa ja kuntayhtymää, seurakuntaa, säätiötä ja muita kuin luonnollisia henkilöitä.

Yksityishenkilö tarkoittaa luonnollista henkilöä.

2. Lainan hakeminen ja hyväksyminen

Lainanhakijan tulee tehdä Lainahakemus Vaurauden palvelun ohjeiden mukaisesti. Lainanhakija voi peruuttaa Vahvistetun lainahakemuksen ennen Velkakirjan allekirjoittamista.

Lainanhakijaksi voidaan hyväksyä Suomessa rekisteröity Yhteisö, jolla on Vaurauden arvion mukaan riittävä takaisinmaksukyky.

Ennen Lainahakemuksen vahvistamista Vauraus suorittaa tarkistuksen, jonka yhteydessä se päättää Lainahakemuksen ottamisesta Markkinapaikalle. Vauraus käyttää tarkistuksessaan Lainanhakijan yhteisöluottotietoja sekä tarvittaessa Lainanhakijan todellisten edunsaajien, päättäjien tai takaajien henkilöluottotietoja. Tarvittavat henkilö- ja luottotiedot hankitaan yhteistyössä luotettavan luottoluokittajan kanssa. Lainanhakija hyväksyy, että hänen tietonsa tarkistetaan ennen Lainahakemuksen ottamista Markkinapaikalle.

Vauraudella on oikeus milloin tahansa hylätä Lainahakemus syytä ilmoittamatta. Lainanottajan ja Sijoittajan/jien välisen Velkakirjan ehtojen mukainen velkasuhde syntyy sillä hetkellä, kun Vauraus on siirtänyt Velkakirjan mukaisen lainan määrän Lainanottajan osoittamalle pankkitilille.

Lainanhakija vastaa siitä, että hänen antamansa tiedot ovat paikkansa pitäviä ja oikeita.

3. Lainasumma ja laina-aika

Lainan vähimmäismäärä on 2.000 euroa ja enimmäismäärä takaisinmaksukyvyn mukaan. Laina- aika on vähintään kolme (3) kuukautta ja enintään satakaksikymmentä (120) kuukautta.

4. Ylisuoritusten käsittely

Mikäli Lainanottaja on tehnyt Vaurauden asiakasvaratilille ylisuorituksen, jota ei voida kohdistaa mihinkään erääntyneeseen Lainanottajan velvoitteeseen, sovelletaan tällaisten ylisuoritusten palautuksiin tässä sovittuja ehtoja, ellei Vaurauden ja Lainanottajan välillä toisin erikseen sovita.

Vauraus kohdistaa ensisijaisesti Lainanottajan tekemän ylisuorituksen Lainanottajan myöhemmin erääntyvien Maksuerien maksuun. Mahdolliessta ylisuorituksen palauttamisesta sovitaan osapuolten välillä erikseen. Vauraudella on aina oikeus kieltäytyä ylisuorituksen palauttamisesta, mikäli siihen on lakiin tai viranomaismääräykseen perustuva syy.

5. Perintä

Mikäli Lainanottaja ei maksa Maksueräänsä eräpäivänä, hänelle lähetetään maksumuistutus. Mikäli Lainanottaja ei maksa Maksueräänsä muistutuksesta huolimatta seitsemän
(7) päivän kuluessa eräpäivästä, Vauraudella on oikeus siirtää maksamaton saatava perintätoimiston perittäväksi.

Vauraus käyttää yhteistyökumppaninaan Suomessa rekisteröityä ja toimiluvan saanutta perintätoimistoa saatavien perinnässä. Lainanottajan allekirjoittama Velkakirja oikeuttaa Vaurauden välittämään riidattoman ja erääntyneen saatavan tiedot Vaurauden käyttämälle perintätoimistolle. Vaurauden käyttämä perintätoimisto on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan hyvää perintätapaa.

Lainanottajan on korvattava Vauraudelle Maksuerän perimisestä, mahdollisen vakuuden rahaksi muuttamisesta sekä muiden velkasuhteen mukaisten Sijoittajien oikeuksien perimisestä, turvaamisesta ja täytäntöönpanosta aiheutuneet palkkiot ja kustannukset. Mahdollisen vakuuden antanut pantinantaja ja pantti vastaavat ensisijaisesti kaikista pantin säilyttämiseen, arviointiin ja hoitoon liittyvistä palkkioista ja kustannuksista, mutta jos pantinantaja laiminlyö edellä mainittujen maksujen maksamisen, on Vauraudella oikeus periä maksut Lainanottajalta.

Sijoittajat ovat valtuuttaneet Vaurauden hoitamaan perinnän puolestaan.

6. Lainan erityiset eräännyttämisperusteet

6.1. Kerta- ja Lyhennysohjelmainen laina sekä Balloon-laina

6.1.1. Maksun laiminlyönti

Vauraudella on oikeus eräännyttää Lainanottajan koko laina maksettavaksi Vaurauden kirjallisesta vaatimuksesta, jos Lainanottaja laiminlyö pääoman, koron, viivästyskoron tai muun maksun maksamisen eräpäivänä, jos

– maksu on viivästynyt vähintään 14 päivää ja on edelleen suorittamatta ja

– jos vähintään kaksi maksuerää on myöhässä tai jos viivästynyt määrä on vähintään 6 % lainan alkuperäisestä määrästä tai käsittää Lainanottajan koko jäljellä olevan lainasaatavan.

6.1.2. Muut erityiset eräännyttämisperusteet

– Vauraudella on oikeus eräännyttää Lainanottajan koko laina maksettavaksi Vaurauden kirjallisesta vaatimuksesta, jos

– Lainanottaja on antanut Vauraudelle ja/tai Sijoittajille harhaanjohtavia tai puutteellisia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa lainan hyväksymiseen tai
sen ehtoihin; tai

– Lainanottaja ei noudata Velkakirjassa ja näissä Velkakirjan yleisissä ehdoissa sovittua tiedonantovelvollisuuttaan; tai

– Lainanottaja on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen; tai

– Lainanottaja tai takaajana oleva yritys lopettaa liiketoimintansa tai olennaisen osan siitä tai poistetaan kaupparekisteristä tai muuttaa toimialansa olennaisesti toiseksi tai jos Lainanottajan tai takaajana olevan yrityksen omistussuhteissa on tapahtunut olennainen muutos tai jos velallisena tai takaajana olevan henkilöyhtiön vastuunalainen yhtiömies on kuollut; tai

– Lainanottajaa tai takaajana olevaa yritystä koskeva yrityssaneeraus- tai velkajärjestelyhakemus on jätetty tuomioistuimeen tai Lainanottaja tai takaajana oleva yritys asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan; tai

– Lainan takaajana oleva yksityishenkilö kuolee tai asetetaan konkurssiin eikä lainalle aseteta korvaavaa Vaurauden hyväksymää uutta takausta tai muuta vakuutta.

6.1.3. Erääntymisen voimaantulo

Lainan erääntyminen tulee voimaan neljän (4) viikon tai, jos Lainanottajalle on aiemmin huomautettu lainan takaisinmaksun viivästyksestä, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun eräännyttämisilmoitus on lähetetty Lainanottajalle, jos viivästynyt määrä on tällöin vielä maksamatta.

Jos Lainanottaja asetetaan konkurssiin, laina erääntyy heti takaisinmaksettavaksi ilman Vaurauden erillistä ilmoitusta.

6.2. Juniorilainan eräännyttämisperusteet

Juniorilainan ja Seniorilainan takaisinmaksusta ja etuoikeudesta sovitaan Sopimuksessa lainojen etuoikeusjärjestyksestä. Juniorilainan erityiset eräännyttämisperusteet ovat kaikilta osin Kerta- ja Lyhennysohjelmaisen lainan sekä Balloon-lainan mukaiset (Yleisten ehtojen kohta 6.1.2). Lisäksi Juniorilainan erityisenä eräännyttämisehtona on aina se, että i) Lainanottaja on maksanut Seniorilainan takaisin Seniorivelkojalle ja täyttänyt myös kaikki muut Seniorilainan velvoitteensa, ii) Seniorivelkoja antaa suostumuksensa Juniorilainan eräännyttämiselle tai iii) Juniorilainan eräännyttämiselle on muu Sopimuksessa lainojen etuoikeusjärjestyksestä sovittu Juniorilainan eräännyttämisperuste.

7. Maksujen kohdentaminen

Vauraudella on oikeus kohdistaa Lainanottajalta, lainan mahdolliselta takaajalta, lainan mahdollisesta vakuudesta, konkurssipesän jako-osuutena, yrityssaneerauksen maksuohjelmasta tai muilla vastaavilla tavoilla saadut suoritukset lainan pääomaan, Korkoon, perintäkuluihin tai muihin Velkakirjan ja Velkakirjan Yleisten Ehtojen mukaisiin maksuihin parhaaksi katsomassaan järjestyksessä.

8. Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen

Vauraudella on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus rekisteröidä Maksuerän laiminlyönti luottotietorekisteriin kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja muiden luottotietorekisteriä koskevien sääntöjen mukaisesti.

9. Lainanottajan tiedonantovelvollisuus

Lainanottajan on ilman aiheetonta viivästystä ilmoitettava Vauraudelle Lainanottajan nimen, edustajien, osoitteen, sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron muutoksista.
Mikäli Lainanottaja laiminlyö yhteystietojen muutoksesta ilmoittamisen ja tämä tieto on välttämätön Vaurauden hoitaman laskutuksen ja siihen liittyvän asiakaspalvelun kannalta, Vauraudella on oikeus hankkia Lainanottajan muuttunut yhteystieto sekä veloittaa tästä toimenpiteestä aiheutunut maksu.

Lainanottajan on lisäksi toimitettava Vauraudelle:

(a) Lainanottajan ja, jos Lainanottaja muodostaa konsernin, sen konsernin tilintarkastettu tilinpäätös liitetietoineen heti tilinpäätöksen valmistuttua, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa lain edellyttämästä tilinpäätöksen valmistumisajankohdasta. Vauraudella on tarvittaessa oikeus pyytää Lainanottajaa toimittamaan tilin-päätösinformaatio laajempana kuin millaisena Lainanottajan on se kirjanpitolain mukaan laadittava;
(b) ilmoitus lainan eräännyttämisperusteen olemassaolosta välittömästi tultuaan siitä tietoiseksi ja tieto mahdollisista tehdyistä toimenpiteistä sellaisen korjaamiseksi sekä Vaurauden pyynnöstä kirjallinen vahvistus siitä, ettei velan eräännyttämisperustetta ole olemassa;
(c) viipymättä Vaurauden niitä pyytäessä kaikki sellaiset tiedot, jotka Vauraus tarvitsee kulloinkin voimassa olevan arvopaperimarkkinasääntelyn sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvän sääntelyn noudattamiseksi;
(d) tiedot liiketoimintaansa olennaisesti vaikuttavista muutoksista (muun muassa yritysmuodon tai toimialan muuttuminen, liike-toiminnan lopettaminen tai sen olennainen laajentaminen tai supistaminen, Lainanottojan taloudellisen etuyhteyden tai omis-tuspohjan tai määräysvallan olennainen muuttuminen, Lainanottajan olennaiset omistukset ja sitoumukset muissa yhteisöissä, maksuviivästykset ja Lainanottajaa koskevat eräännyttämis- ja perintätoimenpiteet sekä yrityssaneeraus- tai konkurssihakemus) etukäteen tai, jos etukäteistä tietoa ei ole, viimeistään muutosten tapahduttua; ja
(e) muu Lainanottajan, sen konsernin tai siihen olennaisessa taloudellisessa etuyhteydessä olevan yhteisön tai henkilön taloudellista tilannetta tai liiketoimintaa koskeva tieto, joka on Vauraudelle tarpeellinen, viipymättä Vaurauden pyynnöstä.
(f) viipymättä muut tiedot, jotka Lainanottaja antaa muille velkojilleen.

10. Tietosuoja

Sijoittajan ja Lainanhakijan tiedot tallennetaan Vaurauden asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Vauraudella ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia, esimerkiksi suoramarkkinointia, varten henkilötietolain ja Tietosuojaselosteen mukaisesti.

Vauraudella on oikeus luovuttaa Vaurauden asiakasrekisteriin tallennettuja Lainanhakijaa koskevia tietoja Sijoittajille ja muille intressitahoille joukkorahoituslaissa (734/2016) säädetyn tiedonantovelvollisuuden sekä joukkorahoituslain nojalla annettujen alemman asteisten säännösten edellyttämässä laajuudessa. Lainanhakija voi antaa Vauraudelle erikseen suostumuksen luovuttaa Lainanhakijaa koskevia tietoja Sijoittajille ja muille intressitahoille myös lain edellyttämää laajemmassa laajuudessa.

11. Oikeus muutoksiin

Vauraudella on oikeus muuttaa sopimusehtoja Sijoittajan/-jien antaman valtuutuksen nojalla Sijoittajan/-jien puolesta ilmoittamalla muutoksista Lainanottajalle kirjallisesti etukäteen, silloin kun muutos ei lisää Lainanottajan velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan tai mikäli muutos johtuu lainsäädännöstä tai viranomaisen päätöksestä.

Lainanottajan katsotaan hyväksyneen Vaurauden ehdottamat sopimusehtojen muutokset, jollei Lainanottaja muutosten ehdotettuun voimaantulopäivään mennessä vastusta niitä.

Lainanottajalle ilmoitetaan muutoksesta vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

12. Ilmoituksen tiedoksiantopäivä

Kaikki Lainanottajalle lähetettävät ilmoitukset katsotaan toimitetuksi Lainanottajalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä sen jälkeen kun ne on lähetetty Lainanottajan viimeksi ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

13. Vastuunrajoitus

Vauraus ei vastaa Lainanottajalle tai Sijoittajalle aiheutuneista mahdollisista välillisistä vahingoista, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.

Vaurauden vastuu Lainanottajalle tai Sijoittajalle aiheutuneiden mahdollisten välittömien vahinkojen osalta on rajattu Vaurauden kyseiseltä Lainanottajalta tai Sijoittajalta perimien kulujen ja palkkioiden määrään.

14. Ylivoimainen este

Osapuoli ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta-arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei huolellisesti toimiessaan olisi voinut välttää. Vauraus ei vastaa myöskään vahingosta, jos Velkakirjan ehtojen täyttäminen olisi vastoin lakia. Vastuusta vapauttavia epätavallisia ja ennalta-arvaamattomia syitä ovat muun muassa lakko, saarto, sulku, boikotti, viranomaisen toimenpide, sota tai sen uhka, mellakka tai terrorismi, sopijapuolista riippumaton häiriö postin kulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, televiestinnässä tai muussa sähköisessä viestinnässä.

15. Sopimuksen ja velkasuhteiden siirto

Kukin Velkakirja sisältää niin monta erillistä velkasuhdetta kuin kyseisessä Velkakirjassa on Sijoittajia velkojina. Kullakin Sijoittajalla on oikeus siirtää kyseiseen Velkakirjaan perustuva saatavansa joko kokonaan tai osittain, jolloin Sijoittajan Velkakirjan mukaiset oikeudet ja velvoitteet siirtyvät siirronsaajalle ja siirronsaajasta tulee Sijoittaja kyseiseen Velkakirjaan. Tällaisesta saatavan siirrosta on ilmoitettava Lainanottajalle. Vauraus on oikeutettu ilmoittamaan saatavan siirrosta Sijoittajan puolesta Lainanottajalle.

Sijoittaja voi voi toteuttaa Velkakirjan siirron Markkinapaikalla tai muussa Vaurauden tarjoamassa sähköisessä palvelussa, milloin Vauraus tarjoaa tällaisen palvelun on tarjoalla.

Velkakirjaan liittyvän saatavan siirto osapuolena olevien Sijoittajien välillä tapahtuu siirronsaajan maksettua osapuolten sopiman vastikeen täysimääräisesti siirtävälle Sijoittajalle, tai milloin Vauraus välittää tähän liittyvän maksun osapuolina oleville sijoittajille tarjoamiensa Asiakastilien välillä, Vaurauden siirrettyä maksun siirtävän Sijoittajan Asiakastilille.

Lainanottajalla ei ole oikeutta siirtää Velkakirjaa kolmannelle osapuolelle.

16. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Mikäli Velkakirjaan liittyviä erimielisyyksiä ei voida ratkaista Osapuolten välisillä neuvotteluilla, voi kumpi tahansa Osapuolista nostaa Velkakirjasta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Vantaan käräjäoikeudessa tai Osapuolten kesken erikseen kirjallisesti sopimassa muussa käräjäoikeudessa.
Velkakirjaan sovelletaan Suomen lakia.

 

    Vauraus Suomi Oyj on joukkorahoitusyhtiö, jolla on maksulaitostoimilupa. Yhtiön toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

    Privacy Preference Center