Vauraus Suomi Oyj

(2440326-9)

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Vauraus Suomi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään
25.5.2023 klo 10.00 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Urho Kekkosen katu 7 B, 00100 Helsinki.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Tilikauden 1.1.-31.12.2022 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 8. Toimenpiteet vahvistetun taseen mukaisen tuloksen perusteella:
  Taseen
  osoittaman voiton/tappion käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022 ei jaeta
  osinkoa ja että yhtiön tilikauden voitto 88 071,94 EUR kirjataan yhtiön
  voitto/tappio -tilille.
 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen
  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen
  palkkio laskun mukaisesti.
 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 12. Hallituksen jäsenten valitseminen
 13. Tilintarkastajan valitseminen
  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan
  tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy
  on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja
  Niklas Nyman. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen
  yhtiökokouksen päättyessä.
 14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja optio-oikeuksien antamisesta
  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
  yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista yhtiön taloudellisen tilanteen
  turvaamiseksi ja antamaan yhdessä tai useammassa erässä optio-oikeuksia yhtiön avainhenkilöiden sitouttamiseksi.Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1.400.000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,4 prosenttia yhtiön osakekannasta valtuutuksen antamisen hetkellä.Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optio-oikeuksien antamisen ehdoista.
  Osakeanti ja optio-oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien
  merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta
  painava taloudellinen syy.

  Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-ohjelmia
  koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
  yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta
  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeyhtiölain 15 luvun mukaisesta omien osakkeiden hankkimisesta.Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää yhteensä enintään 500.000 osakkeen hankkimisesta maksua vastaan,
  mikä vastaa noin 3,3 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista valtuutuksen antamisen hetkellä.Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
  Mikäli osakkeita hankintaan suunnatusti, on siihen oltava yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä käyttäen
  yhtiön vapaata omaa pääomaa.Omia osakkeita voidaan hankkia kappalekohtaiseen hintaan, joka on ylimmillään
  0,75 EUR.Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

  Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä
  ehdoista.

 16. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla yhtiökokouksessa ja yhtiön
toimitiloissa 2.5.2023 alkaen ja niistä lähetetään pyydettäessä sähköiset jäljennökset
osakkeenomistajille. Asiakirjoja voidaan pyytää osoitteella yhtiokokous@vauraus.fi.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 12.5.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Pyydämme huomioimaan, että osakkeenomistajien aikaisemmin antamat yleisvaltakirjat ovat edelleen voimassa.

2. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 15.5.2023 klo 16.00,
mihin mennessä ilmoittautumisen ja valtakirjan on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

a) sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@vauraus.fi; tai
b) puhelimitse numeroon 020 33 22 33 (ma-pe klo 10-16)

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/yhtiötunnus,
osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Osakkeenomistajien Vauraus Suomi Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajien, jotka ovat aikaisemmin antaneet yleisvaltakirjan, ei tarvitse toimittaa
valtakirjalomaketta.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen
välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen
yhtiokokous@vauraus.fi 15.5.2023 klo 16.00 mennessä, mikä katsotaan myös
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Helsingissä, 2.5.2023
VAURAUS SUOMI OYJ

Hallitus