Vauraus Suomi Oyj                                                                   

(2440326-9)

                                                                       

 

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                                                     

Vauraus Suomi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 9.6.2022 klo 13.00 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Urho Kekkosen katu 7 B, 00100 Helsinki.

 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Tilikauden 1.1.-31.12.2021 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 8. Toimenpiteet vahvistetun taseen mukaisen tuloksen perusteella: Taseen osoittaman voiton/tappion käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021 ei jaeta osinkoa ja että yhtiön tilikauden voitto 248 819,85 EUR kirjataan yhtiön voitto/tappio -tilille.

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio laskun mukaisesti.

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 2. Hallituksen jäsenten valitseminen
 3. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Niklas Nyman. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja optio-oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista yhtiön taloudellisen tilanteen turvaamiseksi ja antamaan yhdessä tai useammassa erässä optio-oikeuksia yhtiön avainhenkilöiden sitouttamiseksi.

Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1.400.000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,4 prosenttia yhtiön osakekannasta valtuutuksen antamisen hetkellä.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optio-oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja optio-oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-ohjelmia koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeyhtiölain 15 luvun mukaisesta omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää yhteensä enintään 500.000 osakkeen hankkimisesta maksua vastaan, mikä vastaa noin 3,3 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista valtuutuksen antamisen hetkellä.

Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Mikäli osakkeita hankintaan suunnatusti, on siihen oltava yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä käyttäen yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Omia osakkeita voidaan hankkia kappalehintaan 0,30 – 0,60 EUR.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

 1. Kokouksen päättäminen

 

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla yhtiökokouksessa ja yhtiön toimitiloissa 19.5.2022 alkaen ja niistä lähetetään pyydettäessä sähköiset jäljennökset osakkeenomistajille. Asiakirjoja voidaan pyytää osoitteella yhtiokokous@vauraus.fi.

 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 30.5.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Pyydämme huomioimaan, että osakkeenomistajien aikaisemmin antamat yleisvaltakirjat ovat edelleen voimassa.

 

2. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 30.5.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja valtakirjan on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

a) sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@vauraus.fi; tai

b) puhelimitse numeroon 020 33 22 33 (ma-pe klo 10-16)

 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/yhtiötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Osakkeenomistajien Vauraus Suomi Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajien, jotka ovat aikaisemmin antaneet yleisvaltakirjan, ei tarvitse toimittaa valtakirjalomaketta.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@vauraus.fi 30.5.2022 klo 16.00 mennessä, mikä katsotaan myös ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Helsingissä, 19.5.2022

VAURAUS SUOMI OYJ

Hallitus